Aktualności

Lis-Bronowska czy Bronowska-Lis?
08 marca 2012

Lis-Bronowska czy Bronowska-Lis?

Dwuczłonowe nazwisko przybiera się lub/i nadaje dziecku z powodu mody, ładnego brzmienia, w celach praktycznych albo podkreślenia osobowości. Przyczyn może być wiele, ale warto sprawę dokładnie przemyśleć, bo potem już zawsze i wszędzie trzeba używać obu członów. Nie można skracać nazwiska do jednego, bo będzie to niezgodne z dokumentami.


Zagadnienia związane z nazwiskiem dziecka reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO). Zgodnie z nim rodzice w swoich oświadczeniach mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka, albo odwrotnie – przez połączenie nazwiska ojca z nazwiskiem matki. Oświadczenia te są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca, w tej właśnie kolejności.


Można zmienić dziecku nazwisko po sporządzeniu aktu urodzenia, w jakich okolicznościach?


Z wnioskiem o zmianę nazwiska dziecka można wystąpić do USC na zasadach ogólnych. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.  Kwestie te reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyrazi na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany, albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jego nazwiska jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka -sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.


Kto najczęściej nadaje dzieciom podwójne nazwisko?


Dwuczłonowe nazwisko nadają dzieciom rodzice którzy, oboje lub jedno z nich, zdecydowali się na dołączenie nazwiska współmałżonka do swojego. Jeśli natomiast mąż i żona połączyli swoje nazwiska to dziecko musi nosić nazwisko dwuczłonowe rodziców.


Dwuczłonowe nazwiska nadawane są także dzieciom pozamałżeńskim. O kolejności nazwisk decydują sami rodzice - mogą na pierwszym miejscu postawić nazwisko matki, na drugim ojca albo odwrotnie. W sytuacji, gdy tej zgodności nie ma, kolejność ustala przepis prawa, który mówi: najpierw nazwisko matki, potem ojca. I taką kolejność musi zachować kierownik USC, jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia.


Oboje nowożeńcy mają nazwiska dwuczłonowe - jakie nazwisko mogą przybrać po ślubie i jakie nazwisko będą nosić ich dzieci?


Jeśli nowożeńcy mają dwa różne dwuczłonowe nazwiska mogą zdecydować się nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może także zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć jeden człon dotychczasowego nazwiska z jednym członem nazwiska drugiego małżonka (nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów). Dzieci tej pary będą nosić ich wspólnie utworzone nazwisko lub nazwisko jednego z nich, jeśli zdecydowali zostać przy swoich nazwiskach.


Pisownia nazwisk dwuczłonowych


W nazwiskach dwuczłonowych oba człony są względem siebie równorzędne i stosuje się w nich łącznik (nie myślnik). Można mieć tylko jedno nazwisko (jedno lub dwuczłonowe, składające się z dwóch nazwisk). I tylko łącznik (bez spacji) tworzy z dwóch nazwisk – jedno.


Wyjątki


Dwuczłonowe nazwiska góralskie — takie, które wskazują na pochodzenie osób, które je noszą, z różnych rodów (a nie są złożeniem nazwiska panieńskiego i mężowskiego) — zwyczajowo zapisuje się bez łącznika, np. Alicja Bachleda Curuś, Andrzej Gąsienica Makowski.


Także wyjątkowo (bez łącznika) pisze się Andrzej Frycz Modrzewski i Mikołaj Sęp Szarzyński, gdyż człon środkowy w obydwu personaliach (Frycz i Sęp) ma status pośredni między imieniem a przydomkiem.


Czy dwuczłonowe nazwiska się odmieniają?
1) Każdy człon dwuczłonowych nazwisk żeńskich, który w mianowniku kończy się na -a, odmieniamy, np. o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
2) Każdy składnik dwuczłonowych nazwisk męskich również odmieniamy, chyba że pierwszy człon jest nazwą dawnego herbu lub przydomka, np. o Pobóg-Malinowskim.


Jaką formę powinna mieć liczba mnoga nazwisk dwuczłonowych w wypadku małżeństw?


Pan Nowina-Konopka i pani Nowina-Konopka to państwo...? Pan Sadowski-Zaręba i pani Sadowska-Zaręba to państwo...? I wreszcie pan Linde-Wlazło i pani Linde-Wlazło to państwo...?
Odmieniać należy oba człony nazwisk złożonych, również w liczbie mnogiej. Właściwe formy to Nowinowie-Konopkowie, Sadowscy-Zarębowie, Lindowie-Wlazłowie. (Jan Grzenia językoznawca UŚ).


Czytaj także wątki na forum:


Zmiana nazwiska na dwuczłonowe i jego pisownia


Dodanie drugiego członu nazwiska


 


Źródła:


Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r.


Ustawa o zmianie imion i nazwisk, Ustawa z dn. 17 października 2008 r.


Porady językowe 

Autor: PLUSC

> Wszystkie aktualności

 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016