Aktualności

Odpis aktu zgonu
28 marca 2012

Odpis aktu zgonu

Okazania odpisów aktów stanu cywilnego wymaga się przy załatwianiu różnych formalności. Odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego, przy postępowaniu spadkowym, w takich sprawach urzędowych jak np. składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, a nawet… uzyskanie miejsca w przedszkolu w przypadku półsieroty.


Akt zgonu stanowi część księgi stanu cywilnego, którą przechowuje się w urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Można wystąpić o odpis aktu zgonu, lecz nie o sam akt. Odpisy akt stanu cywilnego wydaje urząd stanu cywilnego, w którym te akty się znajdują.


Wniosek o wydanie odpisu


Po sporządzeniu aktu zgonu osoba, która zgłosiła zgon, może złożyć wniosek o wydanie trzech odpisów aktu. Te pierwsze odpisy wydawane są bezpłatnie. Kolejne odpisy także wydawane są po złożeniu wniosku do urzędu stanu cywilnego. Wniosek można złożyć osobiście,  przez pełnomocnika , korespondencyjnie, lub drogą e-mailową .


Kto może złożyć wniosek?


 Wniosek o wydanie odpisu może złożyć sąd lub inny organ państwowy, bliscy członkowie rodziny osoby której akt dotyczy (dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy zmarłego). O odpis aktu zgonu mogą ubiegać się także inne osoby. Warunkiem jest jednak, aby we wniosku wykazały interes prawny, stanowiący powód starań o uzyskanie odpisu. O wydanie takiego dokumentu może ponadto wnioskować organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny.


Co należy napisać we wniosku?


We wniosku należy wskazać do jakich celów potrzebny nam odpis. Od tego zależy, czy trzeba uiścić opłatę skarbową. Np. jeżeli odpis aktu zgonu będzie służył uzyskaniu renty socjalnej, albo dowodu osobistego to będziemy zwolnieni z opłaty skarbowej.


Wniosek składany na odległość


Składając wniosek o odpis aktu cywilnego zaznaczamy, czy będziemy go odbierać osobiście czy w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.


Jeżeli wnioskujemy o przesłanie odpisu aktu zgonu z innego miasta, to po wysłaniu wniosku do urzędu stanu cywilnego (w którym znajduje się akt) i uiszczeniu opłaty skarbowej, zostaniemy pisemnie powiadomieni o przesłaniu odpisu do właściwego urzędu stanu cywilnego, w miejscowości, w której mieszkamy i w którym możemy odebrać odpis.


Jeżeli wnioskujemy o wydanie odpisu zza granicy, to kierujemy wniosek bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt zgonu, lub zwracamy się z wnioskiem do polskiego konsulatu. Odpis zostanie wysłany do konsulatu, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości, będzie można go odebrać.


Odpisy akt zgonu wydawane są na drukach o różowym lub fioletowym kolorze tła.


Jakie odpisy wydaje USC?


W zależności od przeznaczenia wydawane są odpisy skrócone, zupełne i międzynarodowe.


Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji: nazwisko i imię (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, miejsce i datę zgonu, datę lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarłego i jego ostatnie miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imię i nazwisko rodowe małżonka, a także imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego.


Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej podaje się tylko, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci (tzn. nie podaje się ich w przypadku ustania małżeństwa, np. przez zgon małżonka lub rozwód, przed śmiercią osoby, której akt dotyczy).


Urzędowy wzór odpisu zupełnego aktu zgonu stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.


Odpis międzynarodowy wydany w Polsce jest dokumentem uznawanym w państwach, które ratyfikowały konwencję nr.17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego. Odpis międzynarodowy wydawany jest na tzw. formularzu C.


Gdy nie można odszukać aktu zgonu


Zobacz na forum jak postąpić, gdy nie można odnaleźć aktu zgonu.


 


Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu przed sądem.


 


PODSTAWA PRAWNA


· Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U


z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.).


 


Źródła:


Porady PLUSC


Wikipedia


Rzeczpospolita


 

Autor: PLUSC

> Wszystkie aktualności

 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016