Aktualności

Adoptowane dziecko poszukuje biologicznej rodziny
02 kwietnia 2012

Adoptowane dziecko poszukuje biologicznej rodziny

Adoptowane osoby często  szukają swoich biologicznych rodziców lub rodzeństwa. Biologiczni rodzice szukają czasem dziecka, które kiedyś oddali do adopcji. Czy w świetle prawa jest to możliwe? Do których urzędów poszukujące osoby mogą się zwrócić po pomoc?


Na wstępie należy rozróżnić rodzaje adopcji,  gdyż rodzą one określone skutki


oraz obowiązki instytucji mających z adopcją do czynienia.


Obecnie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym istnieją trzy rodzaje przysposobienia:


- całkowite (nierozwiązywalne),


- pełne (rozwiązywalne),


- niepełne.


Wskutek adopcji całkowitej lub pełnej, między nowymi rodzicami a dzieckiem, powstają stosunki takie jak w rodzinie naturalnej. Proces adopcyjny jest objęty tajemnicą.


Gdzie można zdobyć informacje na temat swojej biologicznej rodziny?


W urzędzie stanu cywilnego


Najistotniejszym dokumentem jaki można pozyskać w USC jest akt urodzenia; znaleźć w nim można potrzebne informacje na temat biologicznych rodziców. Od rodzaju adopcji zależy czy zostaje sporządzony dla dziecka przysposobionego nowy akt urodzenia, czy tylko wpisana wzmianka dodatkowa o przysposobieniu w dotychczasowym akcie.


W przypadku adopcji całkowitej, na mocy decyzji sądu, zostaje sporządzony nowy akt urodzenia, z danymi przysposabiających jako rodziców. Treść dotychczasowego aktu urodzenia zostaje utajniona. Osoba, której akt dotyczy może żądać udostępnienia księgi w części dotyczącej jej aktu (do wglądu). Orzekając przysposobienie sąd nie zmienia ani daty,  ani miejsca urodzenia dziecka, a więc na tych danych należy się oprzeć i w urzędzie stanu cywilnego w którym sporządzono akt urodzenia,  zwrócić się o wgląd do aktu „pierwotnego".


Przysposobienie pełne i niepełne nie powoduje takich zmian w akcie urodzenia. Wpisuje się jedynie wzmiankę o przysposobieniu. W takim wypadku odpis zupełny aktu urodzenia przysposobionego dziecka zawiera informacje o rodzicach biologicznych oraz wzmiankę o adopcji. Jeżeli takich informacji brak - mamy do czynienia z adopcją całkowitą. Tajemnica adopcji gwarantuje, że nikt postronny nie może uzyskać informacji na temat adoptowanego dziecka.


Kto i kiedy może żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego lub (w przypadku przysposobienia całkowitego czy niepełnego) wydania odpisu zupełnego?


Tylko adoptowane dziecko po osiągnięciu pełnoletniości może żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia i poznać zapisane tam dane rodziców biologicznych.


Pierwotny akt urodzenia dziecka nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba że zażąda tego sąd w związku z ustaleniem pochodzenia przysposobionego, jego uznaniem lub rozwiązaniem stosunku przysposobienia albo w związku z innymi sprawami, w których sąd uzna to za konieczne (art. 48 ust. 3 i art. 49 ust. 2 ustawy). Oznacza to, że jedynie dorosłe adoptowane dziecko może przeglądać księgę stanu cywilnego, w tym swój pierwotny akt urodzenia, który został sporządzony przed adopcją. Takiego prawa nie mają jego biologiczni rodzice.


Zatem rodzina dziecka, ani biologiczna ani adopcyjna, nie ma dostępu do pierwotnego aktu urodzenia dziecka (48 ust. 3 i 4 i art. 49 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego; tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688, z późn. zmianami).


W sądzie


Można w sądzie, który orzekł przysposobienie – złożyć wniosek o udostępnienie danych dotyczących pochodzenia rodziny. Wymaga to ustalenia właściwości sądu oraz ustalenia numeru sprawy adopcyjnej i złożenia stosownego wniosku. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przysposobieniu jego odpis został wysłany do USC i tam należy szukać sygnatury tego postanowienia. Przez sąd można odszukać także rodzeństwo, jeśli zostało adoptowane,  składając prośbę o  umożliwienie kontaktu z rodziną biologiczną i zapytanie, czy wyrażają zgodę na ujawnienie się.


W domu dziecka lub ośrodku adopcyjnym


Można także zwrócić się do najbliższego domu dziecka albo  ośrodka adopcyjnego z prośbą o pomoc.   W ośrodkach pracują osoby, które pomagają dorosłym adoptowanym uzyskać informację o sobie.


Poszukiwanie rodzeństwa


Jedynie dorosłe adoptowane dziecko, jak zaznaczono powyżej, może przeglądać księgę stanu cywilnego, w tym swój pierwotny akt urodzenia, który został sporządzony przed adopcją. Takiego prawa nie ma jego rodzeństwo. W tej sytuacji uzyskać informacje można poprzez dom dziecka w którym przed adopcją przebywało dziecko i tam szukać wiedzy na temat rodziny. Jeżeli rodzeństwo również zostało adoptowane, można prosić sąd, który prowadził tę sprawę, o kontakt z rodziną z pytaniem - czy wyrażają zgodę na ujawnienie.  Można również wystąpić z prośbą do sądu rodzinnego, właściwego dla miejsca urodzenia  się rodzeństwo z pytaniem, czy mogą pomóc w sprawie jego odnalezienia.


Wobec obowiązującej tajemnicy adopcji odnalezienie rodzeństwa może być trudne.


Prawa biologicznych rodziców


Biologiczni rodzice nie mają prawa przeglądać pierwotnego aktu urodzenia dziecka z księgę stanu cywilnego, który został sporządzony przed adopcją. Nie ma także prawa dom dziecka ani żadna inna instytucja wskazać biologicznym rodzicom, kto adoptował ich dziecko i gdzie ono obecnie przebywa.


Inne możliwości


Posiadając prawdopodobne dane personalne poszukiwanych osób można zwrócić się  o ich aktualny adres do: Wydziału Udostępniania Informacji  - Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA, ul. Domaniewska 36/38,  02-672 Warszawa,  tel. 022 849 18 38.


Akty prawne:


Art.47-48 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,


Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Źródła:


Świadomy obywatel


Adoptuj


eporady


 

Autor: PLUSC

> Wszystkie aktualności

 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016