Aktualności

Ile zapłacimy w Urzędzie Stanu Cywilnego?
30 października 2012

Ile zapłacimy w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Wysokość opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Stanu Cywilnego zależy od sprawy z którą zwrócimy się do urzędu. Jakie sprawy zwolnione są z opłat?


W USC zapłacimy za:


1. Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.


2. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł.


3. Wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia – 22 zł.


4. Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł.


5. Wystawienie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł., od pozostałych zaświadczeń - 26 zł.


6. Inne czynności Urzędu Stanu Cywilnego– 11 zł.


7. Potwierdzenia kserokopii (każda strona) – 5 zł.


8. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.


9. Od wydania decyzji administracyjnej:


- transkrypcja (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego – 50 zł.


- sprostowanie aktu stanu cywilnego – 39 zł.


- uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 39 zł.


- ustalenie treści aktu stanu cywilnego – 39 zł.


- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska -37 zł.


 


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek tego urzędu.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi:


1. Od dokonania czynności urzędowej – jeśli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.


2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


Zwolnione z opłaty skarbowej w USC jest:


1. Sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu.


2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.


3. Odpis z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych


4. Odpisy skrócone:


- wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,


- wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;


Zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia.


 


Znajdź swoją sprawę w urzędzie


 


Źródło:  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).

Autor: PLUSC

> Wszystkie aktualności

 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016