Porady


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki  Drukuj
 
26 maja 2011 / Źródło: pliki BWS opracowane przez ekspertow

STWIERDZENIE ZGONU LUB UZNANIE ZA ZMARŁEGO, SPRAWA W SĄDZIE

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 • ­ nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego, zaginiony może być uznany za zmarłego,
 • ­ polskie prawo cywilne przewiduje, iż upływ czasu od zaginięcia, musi wynieść 10 lat, czyli uznać za zmarłego można osobę po dziesięciu latach od końca roku w którym, według istniejących wiadomości, jeszcze żyła,
 • ­ Kodeks cywilny wprowadza pewne wyjątki od powyższych ogólnych wymogów, dotyczących upływu czasu:
  • ­ do uznania za zmarłego wystarczy upływ 5 lat, jeżeli w chwili uznania za zmarłego, osoba zaginiona ukończyłaby 70 lat,
  • ­ uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba zaginiona ukończyłaby 23 lata,
  • ­ jeżeli osoba zaginęła podczas katastrofy powietrznej lub morskiej, albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, może zostać uznana za zmarłą po upływie 6 miesięcy od dnia katastrofy, albo owego innego szczególnego zdarzenia; jeśli jednak katastrofy statku lub okrętu nie można stwierdzić (tzn. statek zaginął), termin ten zaczyna biec w rok po dniu, w którym miał dotrzeć do portu przeznaczenia, a jeśli nie miał portu przeznaczenia - w dwa lata po dniu, w którym była o nim ostatnia wiadomość,
  • ­ osoba, która zaginęła w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia (innym niż wcześniej określono), może zostać uznana za zmarłą, po upływie roku od dnia w którym niebezpieczeństwo ustało, albo według okoliczności - powinno było ustać.
 • MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
  • ­ sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zaginionej, czyli miejscowości, w której zaginiony, względnie opiekunowie zaginionego, ostatnio przebywali z zamiarem stałego pobytu,
  • ­ w przypadku, gdy zaginiony nie miał miejsca zamieszkania, właściwy jest sąd rejonowy ostatniego miejsca pobytu,
  • ­ w przypadku, gdy nie da się ustalić miejsca ostatniego pobytu zaginionego, właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.,
  • ­ Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego, uprawniony jest każdy zainteresowany,
  • WYMAGANE DOKUMENTY:
   • ­ wniosek o uznanie za zmarłego, oprócz danych koniecznych dla wniosku o wszczęcie postępowania, powinien zawierać:
    • ­ imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
    • ­ ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego,
    • ­ okoliczności uzasadniające wniosek należy uprawdopodobnić,
    • ­ odpis skrócony aktu urodzenia osoby zaginionej,
    • ­ w przypadku gdy osoba zaginiona była w związku małżeńskim, odpis skrócony aktu małżeństwa osoby zaginionej.
   • ­ WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:
    • ­ jeżeli w ocenie sądu istnieje podstawa do uznania osoby za zmarłą, sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania, które podaje publicznie do wiadomości w prasie ogólnopolskiej i w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego,
    • ­ postanowienie o uznaniu za zmarłego, wydawane jest po ogłoszeniu i po upływie wskazanego w nim terminu,
    • ­ w przypadku, gdy w toku postępowania o uznanie za zmarłego okaże się, że śmierć zaginionego jest niewątpliwa, sąd przeprowadzi dalsze postępowanie z urzędu - o stwierdzenie zgonu.
   • WYMAGANE OPŁATY:
    • ­ opłata sądowa w wysokości 100,00 zł,
    • ­ sporządzenie aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego nie podlega opłacie skarbowej.
   • Okoliczności i podstawa prawna

Znajdź swój urząd


Powrót do listy tematów
Do dnia 31 sierpnia 2015 roku na podstawie przepisu o okresie przejściowym - urząd stanu cywilnego może wydawać odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego na zasadach określonych przepisami poprzedniej ustawy.
 
 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016