Publikacje


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki   Drukuj
 
20 sierpnia 2012 / Autor: Sławomir Wojciechowski / Źródło: Redakcja Portalu PLUSC

Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

Strona  1  2  3  >  >> 

Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

Realizacja wielu czynności administracyjno-prawnych wymaga udokumentowania stanu cywilnego. Pojęcie „stan cywilny” pomimo tego, iż jest używane w wielu sytuacjach, niestety na dzień dzisiejszy nie jest pojęciem posiadającym definicję prawną. Dla ukazania jego znaczenia, najczęściej wskazuje się definicje słownikowe lub definicje powstałe na skutek interpretacji przepisów prawa związanych z rejestracją stanu cywilnego. Dokładnie określony jest jednak sposób potwierdzenia stanu cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego „stan cywilny osoby stwierdza się na podstawieaktów stanu cywilnego”. Takie rozwiązanie prawne przyjęte jest praktycznie we wszystkich państwach, w których obowiązuje świecka rejestracja stanu cywilnego. Norma ta ponadto umocniona jest zapisem zawartym w art. 4 niniejszej ustawy, który stanowi, że „akty stanu cywilnego stanowiąwyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych (…)”. Ważne jest aby zwrócić uwagę na użyte w treści powyższego przepisu słowo „wyłączny”. Termin ten wskazuje, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odnosi się to także do podstawowych danych zawartych w tych aktach dotyczących daty i miejsca zdarzenia, danych osób, których te akty dotyczą.

Ponieważ samego aktu stanu cywilnego nie można powielać, ustawodawca określił inną metodę przekazywania danych zawartych w aktach stanu cywilnego. W Polsce odbywa się to (podobnie jak w większości państw) poprzez wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń. Wynika to z treści art. 79 -83 cytowanej ustawy. Wyróżniamy dwa rodzaje odpisów: zupełne i skrócone. Odpisy zupełne zawierają dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. Odpisy skrócone zawierają treść aktu z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów i zdań skreślonych. Z kolei zaświadczenia dotyczą dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz informacji o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Zarówno odpisy jak i zaświadczenia mogą być wydane ograniczonemu katalogowi podmiotów. Należą do niego osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy i zaświadczenia są także wydawane innym osobą niż wymienione powyżej pod warunkiem wykazania interesu prawnego. Do otrzymania odpisów i zaświadczeń uprawnione są także organizacje społeczne, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W ostatnim przypadku wymienione warunki cele statutowe i interes społeczny) musza występować łącznie.

Wzór odpisu zupełnego i skróconego aktu urodzenia, małżeństwa oraz zgonu zawarty jest w przepisach wykonawczych. Za wydanie odpisów, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej przewidziana jest opłata w wysokości 22 zł za odpisy skrócone, 33 zł za odpisy zupełne oraz 24 zł za zaświadczenia.

Poza wymienionymi dokumentami potwierdzającymi stan cywilny,  w Polsce funkcjonuje także jeszcze jeden rodzaj dokumentu, którym jest wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego. Jego obowiązywanie usankcjonowane zostało poprzez ratyfikowanie przez stronę polską w 2003 roku Konwencji nr 16, sporządzonej w Wiedniu 1976 roku. Na tej podstawie niniejsza konwencja stała się elementem systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP – źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Wielojęzyczne odpisy sporządzane są na podstawie pierwotnych wpisów i późniejszych wzmianek w aktach. Treść konwencji zawiera szczegółowy opis technicznego sporządzenia odpisu wielojęzycznego oraz jakie dane dodatkowe musi zawierać taki odpis. Każdy odpis wielojęzyczny musi w szczególności zawierać wykaz oraz wyjaśnienie symboli służących do uniwersalnego określenia zdarzeń odnoszących się do stanu cywilnego, ponadto zawarte musi być powołanie na konwencję. Ważne jest także, aby wszelkie rubryki oraz pozostałe informacje były opisane co najmniej w dwóch językach, w języku urzędowym dla państwa wydającego odpis oraz w języku francuskim. Zwrócić należy uwagę, że po mimo jednolitego określenia wymogów dotyczących danych zawartych w wielojęzycznych aktach stanu cywilnego, sposobu ich wypełniania oraz wzorów samych odpisów, to w każdym państwie będącym sygnatariuszem konwencji odpisy te posiadają różnorodną formę graficzną. Podstawowe elementy pozwalające na zidentyfikowanie dokumentu jako odpisu wielojęzycznego są jednak zawsze zachowane.

Strona  1  2  3  >  >> 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016